8 Mayıs 2018

E-tebligat Düzenlemelerinde Güncel Durum – Current Status of E-notification Legislation

Elektronik tebligat düzenlemesi, 11 Ocak 2011 tarih ve 6099 sayılı “Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 11 Şubat 1959 tarih ve 7201 sayılı “Tebligat Kanunu”na eklenmiş olan 7/a maddesi ile hukukumuza girmişti. Kanun’un 7/a maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ise anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu getirilmişti. Diğer yandan 6099 sayılı Kanun’la değişik Tebligat Kanunu m.1 uyarınca kazaî merciler (icra daireleri ve mahkemeler) de dahil olmak üzere kanunda sayılan mercilerce yapılacak elektronik ortam da dahil tüm tebligatın Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılacağı belirtilmişti. Ancak mahkemeler ve icra daireleri nezdinde gerekli teknik altyapının kurulmamış olması sebebi ile söz konusu düzenleme uygulama alanı bulamamıştı. Bu sebeple uygulamada İcra Daireleri ve Mahkemelerce posta yoluyla fiziki tebligat usulleri izlenmeye devam ediyordu.

Nihayet 15 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete ile yayınlanan 7101 sayılı Kanun ile yukarıda bahsi geçen ve işlemez durumdaki 7/a maddesi değiştirildi. Ayrıca Tebligat Kanunu’na aynı konuya ilişkin teknik altyapı düzenlemelerini içeren Ek Madde – 2 ile Geçici Madde – 2 eklendi. Geçici Madde – 2 15 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girdi ancak 7/a Maddesi ile Ek Madde – 2’nin yürürlük tarihi 1 Ocak 2019’a ertelendi.

Yeni düzenleme, elektronik tebligat zorunluluğunun kapsamını tüm özel hukuk tüzel kişileri ile Madde 7/a’da sayılan kamu kurum ve kuruluşları ile noterler, avukatlar, sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişileri de kapsayacak şekilde genişletiyor. Mevzuat yürürlüğe girdikten sonra, elektronik tebligat işlemleri Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin (“PTT”) kurup işlettiği Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden yapılacak.

Uygulamada en çok merak edilen konulardan biri elektronik tebligat adresinin kim tarafından nasıl oluşturulacağı konusuydu. Kanun, Ek Madde – 2 ile bu soruya net bir cevap veriyor. Anılan madde uyarınca elektronik tebligat adresi PTT tarafından her bir tüzel ve gerçek kişi için tek bir numara olacak şekilde oluşturulacaktır. Bu numaraların oluşturulmasında PTT muhatapların bağlı bulundukları kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde olacaktır.

1 Ocak 2019 itibariyle halihazırda işlemez halde bulunan e-tebligat sistemi işlerlik kazanacak ve muhatapların e-tebligat adreslerine ilgili tebliğin ulaşmasını izleyen beşinci günün sonunda tebligat yapılmış sayılacak. Bu gelişme sayesinde özellikle mahkemeler ve icra daireleri nezdinde tebligat yapılamamasına bağlı olarak uzayan ihtilaf sürelerinin kısalacak olması umut verici. Ancak bahsi geçen kanun değişikliğinde elektronik tebligat adresi oluşturulmaması karşılığında bir müeyyide öngörülmemiş olup, zorunlu sebeplerle yapılamaması halinde diğer usullerle tebligat yapılacağı belirtilmiştir. Bu durum karşısında uygulamayı yürürlüğe koymakla sorumlu kurum ve kuruluşların bu sürece katkıları uygulamanın işlerlik kazanması açısından azami önem arz etmekte.

Provisions regarding electronic notification have been introduced to Turkish Law under the Law Amending Notification Law and Certain Laws dated 11 January 2011 and numbered 6099, which added a new Article 7/a to Notification Law dated 11 February 1959 and numbered 7201. According to Article 7/a, electronic notification become mandatory with respect to joint stock companies, limited liability companies and limited partnerships divided into shares. On the other hand, Article 1 of Notification Law amended by the Law No.6099, also provides that all notifications including electronic notification from the authorities mentioned in the law, including judicial authorities (i.e. enforcement offices and courts) should be made by the General Directorate of Post and Telegraph Organization and its officers. However due to the lack of technical infrastructure of the courts and enforcement offices these provisions have never became effectively operational. Therefore, enforcement offices and courts have continued physical notification through mail.

Finally, the Law No. 7101 published in the Official Gazette dated 15 March 2018 amended this non-operational Article 7/a. Moreover, Additional Article 2 and Provisionary Article 2 regarding technical infrastructure provisions have been added to Notification Law. Provisionary Article 2 entered into force in 15 March 2018 however Additional Article 2 will become effective as of 1 January 2019.

The scope of mandatory electronic notification has been widely extended to all legal persons established under civil law as well as public authorities and organizations listed in Article 7/a and notaries, lawyers and registered mediators and experts. Electronic notification will be served through the National Electronic Notification System built and operated by Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (“PTT”).

One of the most wondered matters in practice was the about the responsible authority for the creation of electronic notification addresses: at its method? The Law answers this question in a clear way. According to Additional Article 2, electronic notification addresses will be created as a unique number for each physical and legal person. While creating such numbers PTT will cooperate with authorities and organizations on which the concerned addressees are depending from.

As of 1 January 2019 electronic notification system which is currently non-operational, will become effective and the addressees will be admitted to have be notified on the fifth day following the arrival of the electronic notification into their electronic notification addresses. It is promising that the time length of the conflicts due to missing notifications would considerably diminish. However, the Law does not provide any sanction in case of lack of creation of electronic notification addresses and sets forth that notifications shall be made by other means in case electronic notification could not be made due to compulsory reasons. Accordingly, the contribution of the organizations and authorities responsible for putting into force the implementation of the changes is highly valuable in order to render electronic notification processes operational.

Tags: , , ,