20 Aralık 2018

Bazı Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk – Mandatory Mediation in Certain Commercial Actions

19 Aralık 2018 tarihinde yayınlanmış olan Resmî Gazete ile “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun” (“Kanun”) yürürlüğe girdi. Kanun, isminin de ötesine geçerek, 204 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu, 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu gibi birçok başka kanunda da önemli değişiklikler getirdi.

Bu kapsamda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 5A maddesi ile ticari davalara ilişkin olarak bir süredir beklenmekte olan önemli bir değişiklik yasalaşmış oldu. Yeni Madde 5A uyarınca ticari davalardan konusu belirli bir paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat taleplerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline gelmiş oldu. Buna göre taraflar Kanun kapsamına giren konularda dava açmadan önce arabulucuya başvurmak zorunda. Arabulucunun da bu süreci en fazla altı hafta içinde sonuçlandırması gerekiyor. Bu sürenin arabulucu tarafından iki hafta uzatılabilmesi mümkün olacak. Bu yeni düzenleme, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup bu tarihten önce açılmış ve ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay’da görülmekte olan davalar hakkında uygulanmayacak.

Uygulamasının nasıl şekilleneceği merak edilen düzenlemenin özellikle konusu hem para hem de diğer talepler olan davalar açısından gerek avukatlar, gerek arabulucular ve gerekse yargı makamları tarafından ne şekilde ele alınacağının 2019’un ilk yarısında belli olması bekleniyor.

 


The Official Gazette of 19 December 2018 introduced a new law entitled “Initiation of the Legal Proceedings Regarding the Receivables from Subscription Agreements” (the “Law”). The Law itself, beyond its title, introduced new amendments into many other laws such as the Bankruptcy and Enforcement Law No. 2004, Law of Legal Fees No. 492, Law on Mediation in Legal Disputes No. 6325 among others.

In this respect a major and well expected change regarding the legal proceedings with respect to commercial actions has been legalized and a new Article, Article 5A has been added into Turkish Commercial Code No. 6102. According to the new Article 5A, applying to mediation has become a preliminary cause of action with regard to all commercial actions for the payment of a certain amount of money as receivables or damages. As such the parties to the disputes falling within the scope of this new provision shall primarily address to mediation process and the mediation process shall be finalized by the mediator within six weeks from application, with a possible extension of two weeks. This new provision shall enter into force as of 1 January and not apply to legal actions already filed before the courts of first instance, the regional courts and the court of appeal as of 1 January 2019.

The practice of such provision with respect to legal actions covering both payment and other request of the claimants seems to be ranked among the hot topics of legal actuality. We expect that the tendency of lawyers, courts and mediators to deal and apply this provision would be more clear by the end of the first half of 2019.

Tags: , , , , , , ,