5 Aralık 2018

Tütün ve Tütün Ürünleri Ambalaj ve Etiketlemelerinde Önemli Değişiklik

15 Kasım 2018 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşan ve 30 Kasım 2018 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü’ne bildirilen* 7151 Sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun** 5 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un*** Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün ürünlerinin paketleme ve etiketlemelerine ilişkin 4. Maddesi’nin 3. Fıkrasında yapılan değişiklik ile,
– Ürün paketlerindeki zararlı madde uyarısının kaplayacağı alanın paketin ön ve arka yüzlerinin %65’inden %85’ine çıkarılması,
– Ürün paketlerinin düz ve standart şekilde piyasaya arz edilmesi ve ürüne ait markanın paketin sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin %5’ini aşmayacak şekilde yazılması ve paketlerin üzerine markaya ait logo, simge ve sair işaretin konulmayacağı,
yönünde düzenleme getirilmiştir. Söz konusu paketleme düzenlemesine ilişkin olarak 5 Aralık 2018’den önce Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün ürünlerinin paketlerinin 7 ay içinde bu düzenlemeye uygun hale getirilmesi gerekmekte olup, söz konusu süre Tarım ve Orman Bakanlığı’nca 6 aya kadar uzatılabilir.
Ayrıca aynı maddenin 5. Fıkrası da değiştirilerek düz ve standart paketlemeye ilişkin hususların Sağlık Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanacak yönetmelikle belirleneceği ifade edilmiş, böylece 20 Kasım 2017 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile ilga edilmiş olan Tütün ve Alkol Piyasası Kurulu’na yapılan atıf da 4207 Sayılı Kanun’dan fiilen çıkarılmıştır.

*http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/147035?FromAllNotifications=True
**http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181205.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181205.htm
***http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4207.pdf

Tags: , , , , , , ,


One response to “Tütün ve Tütün Ürünleri Ambalaj ve Etiketlemelerinde Önemli Değişiklik”

  1. […] 5 Aralık 2018 tarihli yazımıza konu ettiğimiz 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’da yapılan ve 5 Aralık 2018 tarihinde yürürlüğe giren değişikliklerin ardından, Tütün Mamüllerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yeni Yönetmelik”) 1 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylelikle 6/1/2005 tarihli Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış oldu. […]